Regulamin

(Ogólne Warunki Umowy)

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu (Ogólnych Warunków Umowy) poniższe pojęcia będą rozumiane w następujący sposób:

1.1 „Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Zlecającym oraz Automobilis Sp. z o.o. z/s w Lublinie (zwaną również Zleceniobiorcą), zawarta z chwilą złożenia przez Zlecającego oświadczenia o akceptacji Regulaminu (Ogólnych Warunków Umowy). Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłanie drogą elektroniczną przez Automobilis Sp. z o.o. oświadczenia o zawarciu umowy i przyjęciu jej do realizacji.

1.2 „Przedmiot umowy” – przedmiotem umowy określonej w § 1 pkt 1.1 jest dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika lotniczego bądź innego podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (np. organizatora wypoczynku) wynikłej z opóźnienia lotu, odwołania lotu lub nieprzyjęcia na pokład oraz wszelkich innych zdarzeń uprawniających Zlecającego do żądania świadczeń odszkodowawczych, w zamian za należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie.

1.3 „AirLex” – marka handlowaAutomobilis Sp. z .o.o. z siedzibą w Lublinie, Turystyczna 32, 20-207 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000602002, REGON 363718176, NIP 9462657638.

1.4 „Podmiot odpowiedzialny” – każdy podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody majątkowej i niemajątkowej Zlecającego powstałej w związku z nieprzyjęciem na pokład, opóźnieniem lotu, odwołaniem lotu bądź innym zdarzeniem uprawniającym do uzyskania świadczeń odszkodowawczych (odszkodowania), w szczególności Przewoźnik Lotniczy, Organizator Wypoczynku lub Ubezpieczyciel wskazanych podmiotów.

1.5 „Przepisy dotyczące uprawnień Zlecającego” – wszelkie regulacje prawne, m. in. rozporządzenia, dyrektywy, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz pozostałe akty prawne, wydane na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym – regulujące warunki uzyskania świadczeń odszkodowawczych dla Zlecającego w przypadku nieprzyjęcia na pokład, opóźnienia lotu, odwołania lotu oraz zaistnienia pozostałych zdarzeń uprawniających do żądania świadczeń odszkodowawczych.

1.6 „Pełnomocnictwo” – dokument upoważniający Automobilis Sp. z o.o., jej partnerów lub podmiotów z nią powiązanych do działania na rzecz i w imieniu Zlecającego. Dokument pełnomocnictwa dostarczony jest do Zlecającego drogą elektroniczną przez Automobilis Sp. z o.o. Zlecający zobowiązany jest do podpisania oraz przesłania pełnomocnictwa na adres Zleceniobiorcy. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

1.7 „Roszczenie” – każde żądanie złożone w stosunku do Podmiotu Odpowiedzialnego, w szczególności do przewoźnika lotniczego bądź innego podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (np. organizatora wypoczynku) , o zapłatę świadczeń odszkodowawczych zgodnie z właściwymi przepisami.

1.8 „Zlecający” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o dochodzenie roszczeń z Automobilis Sp. z o.o.

1.9 „Postępowanie sądowe” – skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego poprzez złożenie pozwu o zapłatę lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

1.10 ”Wynagrodzenie” – określona procentowo część należnego Zlecającemu odszkodowania przypadająca Automobilis Sp. z o.o. tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy.

1.11 „Rozporządzenie 261/2004” – rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

1.12 „Adres kontaktowy” – help@airlex.pl – właściwy adres e-mail do składania oświadczeń woli w stosunku do Automobilis Sp. z o.o.

§ 2 Umowa

2.1 Przedmiot umowy

2.1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usługi polegającej na obsłudze prawnej oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w imieniu i na rzecz Zlecającego w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego (m. in. Przewoźnika lotniczego, organizatora wypoczynku,) wynikłej z opóźnienia lotu, odwołania lotu lub nieprzyjęcia na pokład oraz wszelkich innych zdarzeń wskazanych we właściwych przepisach uprawniających do żądania świadczeń odszkodowawczych.

2.1.2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zgodnych z prawem działań w celu uzyskania należnych Zlecającemu pieniężnych świadczeń odszkodowawczych w zamian za wynagrodzenie w wysokości określonej i płatnej w dalszej części umowy. Działania Zleceniobiorcy obejmują w szczególności: analizę prawną sprawy w oparciu o zgromadzoną dokumentację, ustalenie wysokości szkody, opracowanie treści roszczeń i dalszych pism, negocjacje z Podmiotem Odpowiedzialnym, a w razie potrzeby – po pozytywnym zaopiniowaniu sprawy przez Zleceniobiorcę i uzyskaniu zgody Zlecającego – skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

2.2 Obowiązki stron

2.2.1 Zlecający jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniobiorcy wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji oraz przekazania dokumentów dotyczących zdarzenia, z tytułu którego przysługują mu roszczenia.

2.2.2 Zlecający jest zobowiązany do współdziałania ze Zleceniobiorcą w zakresie świadczonej przez niego usługi i w celu należytego wykonania umowy. Wraz z zawarciem umowy Zlecający udzieli Zleceniobiorcy pełnomocnictwa umożliwiającego mu należytą realizację usługi. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Zleceniobiorca będzie upoważniony do odbioru w imieniu Zlecającego należnych mu świadczeń odszkodowawczych. Po wyrażeniu zgody przez Zlecającego na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, Zlecający udzieli pełnomocnictwa procesowego wskazanemu przez Zleceniobiorcę radcy prawnemu lub adwokatowi do reprezentowania w postępowaniu sądowym.

2.2.3 Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania działań w ramach umowy z należytą starannością i rzetelnością.

2.3 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

2.3.1 Zleceniobiorcy przysługuje z tytułu świadczonej usługi wynagrodzenie w wysokości 25% brutto wartości każdego uzyskanego od Podmiotu Odpowiedzialnego na rzecz Zlecającego pieniężnego świadczenia odszkodowawczego, z uwzględnieniem pozostałych postanowień umowy.

2.3.2 W wypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w trybie procesowym lub w trybie postępowania o zawezwanie do próby ugodowej, wynagrodzenie należnie Zleceniobiorcy ulega zwiększeniu i wynosi 50% brutto wartości każdego uzyskanego od Podmiotu Odpowiedzialnego na rzecz Zlecającego pieniężnego świadczenia odszkodowawczego

2.3.3 Zlecający wyraża zgodę na potrącenie należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia z uzyskanego na jego rzecz świadczenia odszkodowawczego. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zlecającemu uzyskanego świadczenia odszkodowawczego po potrąceniu należnego mu wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania świadczenia na rachunek bankowy Zlecającego wskazany w odrębnym oświadczeniu.

2.3.4 W razie gdyby świadczenie odszkodowawcze zostało Zlecającemu przekazane bezpośrednio od Podmiotu Odpowiedzialnego, Zlecający zobowiązany jest wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania świadczenia odszkodowawczego na jego rachunek bankowy nr 47 1750 0012 0000 0000 3237 2619 bądź inny rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

2.3.5 Zlecający nie ponosi żadnych kosztów w wypadku braku uzyskania świadczenia odszkodowawczego.

2.3.6 W wypadku wyrażenia zgody przez Zlecającego na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego Zlecający zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania. W wypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Zlecający wyraża zgodę na zabezpieczenie na rachunku bankowym Zleceniobiorcy części uzyskanego na rzecz Zlecającego świadczenia w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów postępowania, a następnie przeznaczenie jej na ten cel. Koszty postępowania sądowego, zasądzone przez Sąd lub ustalone w ugodzie sądowej lub pozasądowej, z wyłączeniem kosztów zastępstwa procesowego, przypadają Zlecającemu.

2.3.7 Zasądzone w postępowaniu sądowym lub ustalone w ramach ugody sądowej lub pozasądowej koszty zastępstwa procesowego przysługują Zleceniobiorcy. W razie gdyby koszty zastępstwa procesowego zostały przekazane bezpośrednio do Zlecającego, jest on zobowiązany do ich przekazania Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni na jego rachunek bankowy 47 1750 0012 0000 0000 3237 2619 bądź innych rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

2.4 Odstąpienie od Umowy oraz Rozwiązanie Umowy

2.4.1 Zlecającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Do odstąpienia od umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia woli na piśmie bądź w postaci elektronicznej.

2.4.2 Każdej ze stron przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.4.3 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zlecającego po złożeniu przez Zleceniodawce, na warunkach określonych w niniejszej umowie pozwu do sądu, zobowiązany będzie on do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy poniesionych przez niego dotychczas faktycznych kosztów.

2.5 Postanowienia końcowe Umowy

2.5.1 Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych, które zostały podane przez niego dobrowolnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Dane te mogą być przekazywane w całości lub w części osobom i podmiotom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń.

2.5.2 Zlecającemu przysługuje prawdo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

2.5.3 Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy sąd.

2.5.4 Strony zobowiązują się nie później w terminie 7 dni od zmiany adresu poczty elektronicznej bądź adresu do doręczeń poinformować o tym fakcie drugą stronę. W wypadku braku zachowania wskazanego terminu, przesyłki doręczone na wskazany wcześniej adres uznaje się za prawidłowo doręczone.

2.5.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.5.6 W zakresie nieokreślonym umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu (Ogólnych Warunków Umowy)

2.5.7 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem (Ogólnymi Warunkami Umowy) zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 3 Postanowienia końcowe Regulaminu

3.1 Automobilis Sp. z o.o. jest upoważniona do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Umowy w dowolnym czasie, przy czym zobowiązana jest do poinformowania Zlecającego o każdej zmianie w terminie 14 dni przed jej wejściem w życie. Zlecający do dnia wejścia w życie danej zmiany jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej lub pisemnej o akceptacji danej zmiany. W wypadku braku złożenia stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wprowadzoną zmianę, Regulamin obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu.

3.2 W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu (Ogólnych Warunków Umowy) było lub stało się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpływa na ważność pozostałych warunków Regulaminu.

3.3 W wypadku wypłaty przez Podmiot odpowiedzialny świadczenia/świadczeń odszkodowawczych w walucie innej niż PLN (Złoty), rozliczenie umowy zostanie dokonane w PLN (Złoty), zgodnie z kursem z dnia wpływu świadczenia/świadczeń odszkodowawczych na konto Automobilis Sp. z o.o. lub Zlecającego, określonym przez Narodowy Bank Polski.

_________________________________

Miejscowość, dnia

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a _______________________, zam._____________ ul. ______________, __, PESEL ___________________, niniejszym udzielam pełnomocnictwa Automobilis Sp. z .o.o. z siedzibą w Lublinie, Turystyczna 32, 20-207 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000602002, REGON 363718176, NIP 9462657638.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do działania w moim imieniu w sprawie o zapłatę przeciwko podmiotom odpowiedzialnym w związku z opóźnionym lotem, odwołanym lotem, nieprzyjęciem na pokład, utraconym bądź uszkodzonym bagażem lub innymi przysługującymi mi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

Udzielone pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do składania oświadczeń w moim imieniu, również w zakresie zawarcia ugody wraz ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń, oraz do podejmowania wszelkich czynności w zakresie niezbędnym do ochrony moich interesów.

Pełnomocnictwo uprawnia do odbioru przez Pełnomocnika wszelkich należnych mi świadczeń oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, jak również do wyznaczania w moim imieniu pełnomocnika procesowego.

Podpis

Podpis

 

Wersja do pobrania:

Regulamin i Pełnomocnictwo