Cennik

  • § 1 Opłata za usługę
  1. Airlex pobiera wynagrodzenie za wykonanie umowy tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dla Pani/Pana należnego roszczenia od przewoźnika lub innego podmiotu odpowiedzialnego.

2. Wynagrodzenie Airlex w przypadku lotów do 1.500 km lub krótszych, za które Zlecającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR wynosi:

W przypadku uzyskania odszkodowania w drodze postępowania  ikwidacyjnego/reklamacyjnego – 62,5 EUR

W przypadku  uzyskania odszkodowania w drodze postępowania sądowego – 125 EUR

3. Wynagrodzenie Airlex w przypadku lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km oraz dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji, gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie UE, za które Zlecającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 400 EUR wynosi:

W przypadku uzyskania odszkodowania w drodze postępowania likwidacyjnego/reklamacyjnego – 100 EUR

W przypadku uzyskania odszkodowania w drodze postępowania sądowego – 200 EUR

4. Wynagrodzenie Airlex w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji, gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem UE), za które Zlecającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 600 EUR wynosi:

W przypadku uzyskania odszkodowania w drodze postępowania reklamacyjnego – 150 EUR

W przypadku uzyskania odszkodowania w drodze postępowania sądowego – 300 EUR

W pozostałych przypadkach nieopisanych powyżej wynagrodzenie Airlex wynosi:

25% każdego świadczenia odszkodowawczego uzyskanego dla Zlecającego w drodze postępowania likwidacyjnego/reklamacyjnego;

50% każdego świadczenia odszkodowawczego uzyskanego dla Zlecającego w drodze postępowania sądowego.

Wszelkie wskazane powyżej kwoty zawierają doliczony podatek VAT.

 

  • § 2 Koszty postępowania sądowego.
  1. W przypadku wyrażenia zgody przez Zlecającego na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązany jest on do pokrycia kosztów postępowania. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Zlecający wyraża zgodę na zabezpieczenie na rachunku bankowym Airlex części uzyskanego na jego rzecz świadczenia w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów postępowania, a następnie przeznaczenie jej na ten cel. Koszty postępowania sądowego, zasądzone przez Sąd lub ustalone w ugodzie sądowej lub pozasądowej, z wyłączeniem kosztów zastępstwa procesowego, przypadają Zlecającemu.

 

  • § 3 Koszty przewalutowania oraz przelewu
  1. Wszelkie płatności wykonywane są w EUR bądź PLN.
  2. Koszty związane z przekazaniem uzyskanych środków w powyższych walutach ponosi Airlex (m. in. koszt przelewu, przewalutowania EUR – PLN).
  3. W przypadku żądania Zlecającego przekazania uzyskanych środków w innej walucie niż EUR lub PLN koszty przewalutowania ponosi Zlecający. Zostaną one potrącone z odszkodowania należnego Zlecającemu.
  4. Koszty przelewów międzynarodowych ponosi Zlecający. Zostaną one potrącone z odszkodowania należnego Zlecającemu.
  • § 4 Opłaty manipulacyjne.

W przypadku powstania po stronie Airlex konieczności ponownego wykonania przelewu odszkodowania lub przewalutowania środków, wynikłego z działania lub zaniechania Zlecającego pobrana będzie opłata w wysokości 30 EUR. Zostaną one potrącone z odszkodowania należnego Zlecającemu.